Condicions d'ús

A continuació s’exposen els termes i condicions d'ús del Lloc web que els Usuaris hauran de complir en tot moment.

Acceptació de les Condicions d'ús

Aquestes Condicions d'ús regulen l’ús i l’accés d’aquest Lloc web que BBVA posa a disposició dels Usuaris. Les Condicions d'ús, així com la Política de protecció de dades personals i la Política de cookies, constitueixen en el seu conjunt els termes i condicions que regeixen l’accés i l’ús del Lloc web (d'ara en endavant, els “Termes i condicions del Lloc web”).

L’accés i la utilització del Lloc web per part de l’Usuari suposa que aquest accepta i s’obliga a complir els Termes i condicions del Lloc web en la seva totalitat. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions d'ús, així com els Termes i Condicions del Lloc web, cada cop que vulgui utilitzar el Lloc web, ja que poden patir modificacions que serien comunicades a l’Usuari amb el nou accés. BBVA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar aquests Termes i condicions del Lloc web.

Condicions d'ús del Lloc web

L’Usuari s’obliga a fer un bon ús del Lloc web, entenent-se per bon ús aquell que sigui conforme amb la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. L’Usuari també es compromet a no utilitzar el Lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de BBVA o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte amb l'objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web o que impedís, de qualsevol forma, la seva utilització i funcionament normals.

S’informa l’Usuari que, en cas d’incompliment del contingut o de les obligacions que es deriven dels Termes i condicions del Lloc web o altres termes o condicions particulars recollits en el Lloc web, BBVA es reserva el dret de limitar, suspendre o finalitzar el seu accés al Lloc web mitjançant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària. Així mateix, BBVA es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en cas que sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes recollits en els Termes i condicions del Lloc web o en altres termes o condicions particulars recollides al Lloc web.

BBVA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Lloc web, inclosos els continguts i/o serveis que s’hi integren, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació en qualsevol moment i sense previ avís. BBVA es reserva especialment el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al Lloc web quan sorgeixen dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a BBVA que, a criteri seu, disminueixen o anul·len els nivells de seguretat o estàndards adoptats per al funcionament adequat del Lloc web. A tal efecte, BBVA es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Lloc web.

En qualsevol cas, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part de l’Usuari. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, atès el cas, modificar aquests Termes i condicions del Lloc web. En cas de contradicció, sempre i en cada cas prevaldran les condicions particulars.

Als efectes de la interpretació d'aquests Termes i condicions del Lloc web, s’entén que una persona passa a ser usuària en el moment en què accepta els Termes i condicions del Lloc web.

Objecte

El Lloc web i els continguts que inclou, entre ells, la Plataforma web “Aprenem Junts” (d'ara en endavant, la “Plataforma”), tenen una finalitat estrictament docent i aporta una metodologia d’aprenentatge pràctica de tècniques de comunicació i exposició en públic per a menors. Qualsevol altre ús o destí queda totalment prohibit i l’Usuari serà responsable de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'aquest incompliment, tant envers BBVA com envers qualsevol altre Usuari o tercer.

La Plataforma compta amb dues grans àrees d’accés diferenciades: una àrea dirigida al personal docent i a mestres, que en la Plataforma tenen recursos específics per a l’aprenentatge pràctic de tècniques de comunicació i exposició al públic dels seus alumnes; i una altra àrea dirigida a pares, mares i tutors amb recursos perquè puguin practicar les tècniques de comunicació i exposició al públic directament a casa amb els seus fills.

Accés i registre del Lloc web

L’accés i l’ús del Lloc web i la Plataforma suposen que l’Usuari accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir per complet els Termes i condicions del Lloc web, així com les instruccions o recomanacions que li siguin indicades en cada cas concret a través de la Plataforma.

L’accés als continguts i el registre de la Plataforma són completament gratuïts, sense perjudici que puguin existir apartats o serveis particulars restringits que requereixin el registre de l’Usuari per poder accedir-hi.

En cas de no comptar amb nom d’usuari i contrasenya d’accés a la Plataforma, l’Usuari haurà de registrar-se des del següent enllaç: https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/muchomasquehablar/?signin=1, on haurà d’introduir totes les seves dades d’identificació, declarant que són reals, veraces i estan actualitzades.

L’accés i l’ús de la Plataforma per part de menors es troba limitat a les condicions i requisits que s’exposaran a continuació, i queden prohibits altres usos, finalitats i/o accessos que no estiguin expressament previstos en aquests Termes i condicions.

En cap cas BBVA es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades per l’Usuari, de manera que aquest serà l’únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la falta de qualitat i veracitat de les dades.

Registre com a Usuari docent i professor

És requisit imprescindible per registrar-se com a Usuari docent i professor proporcionar les dades requerides i indicades com a obligatòries, ser major de divuit (18) anys i estar exercint com a docent en un centre o institució d’ensenyament, sigui públic o privat, dins de les franges d’edats al les quals s’adreça la Plataforma, circumstància que s’ha de produir tant en la data de registre com durant tota la utilització de la Plataforma. En el cas que l’Usuari cessi en l’exercici de la seva plaça de docent, sigui quina sigui la causa, haurà d'aturar l’ús de la Plataforma i donar-se de baixa com a usuari.

Les franges d’edats a les quals s’adreça la Plataforma són:

 1. Alumnes cursant Educació Primària en edats compreses entre els 9 i els 12 anys.
 2. Alumnes cursant Educació Secundària o Batxillerat en edats compreses entre els 14 i els 16 anys.

  L’Usuari garanteix que les dades professionals facilitades i, en concret, la seva condició de docent en els termes anteriorment indicats, són veraços, reals i actuals i BBVA es guarda el dret de verificar aquesta condició. Qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment d'aquestes Condicions és única i exclusiva de l’Usuari.

  De la mateixa manera, l’Usuari registrat assumeix que el seu compte és personal i intransferible i és responsable de l’ús i/o accés que qualsevol tercer pugui fer del compte.

  L’Usuari registrat com a docent comptarà, entre les funcionalitats de la Plataforma, amb accessos específics per a un número limitat d’alumnes amb la finalitat d’utilitzar tots els recursos formatius posats a la seva disposició. Per al registre dels alumnes no és necessària la seva identificació inequívoca, només cal incloure sobrenoms o pseudònims. L’Usuari docent es compromet a no utilitzar identificadors despectius o que puguin considerar-se ofensius envers aquests menors i és l'únic responsable de les conseqüències o responsabilitats que es puguin derivar envers els menors o qualsevol altre tercer. De la mateixa manera, l’Usuari s’assegurarà que els accessos dels menors (tant nom d’usuari com contrasenya) es facin arribar directament als menors per als quals s’han creat aquests accessos. Cadascun d’aquests accessos haurà de ser creat per a un únic menor i no podrà crear-se un accés per a diversos menors.

  Aquests menors únicament tindran accés als vídeos o continguts en què apareguin i no podran accedir als vídeos on es visualitzin els continguts d’altres alumnes amb accés a la Plataforma. En qualsevol cas, l’Usuari ha de comunicar als menors per als quals es creïn els accessos que els vídeos tenen l’única finalitat de ser visualitzats i queda prohibit qualsevol altre ús. En aquest sentit, la Plataforma té inhabilitades funcions com la descàrrega dels vídeos o les opcions de compartir-los amb altres plataformes i/o xarxes socials.

  L’Usuari docent és l’únic responsable i garanteix que ha informat expressament i obtingut el consentiment previ i explícit tant dels tutors i/o representants legals i/o dels menors pel que fa a l’accés i l’ús de la Plataforma com del centre o institució d’ensenyament al qual pertany.

  BBVA es reserva la facultat de denegar l’accés a la Plataforma i/o als serveis i funcionalitats oferts a aquells Usuaris que incompleixin les condicions exigides tant en aquestes Condicions d´ús com en la normativa aplicable i/o en facin un ús inadequat.

  Registre com a Pare/Mare/Tutor

  Per a registrar-se com a Usuari pare/mare/tutor, és requisit imprescindible ser major de divuit (18) anys i proporcionar les dades requerides i indicades com a obligatòries. És estrictament necessari que l’Usuari que es registri sigui el pare/mare/tutor i/o representant legal del menor o menors amb els quals s’utilitzarà la metodologia d’aprenentatge pràctic de tècniques de comunicació i exposició en públic per a menors posats a disposició a la Plataforma, i els pares/mares/tutors podran penjar la seva imatge a la Plataforma com a element d’aprenentatge. En cas que l’Usuari exerceixi la pàtria potestat conjuntament amb un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat i ha obtingut el consentiment previ i explícit d’aquest per fer ús de la Plataforma en relació amb el menor.

  Els períodes d’edats als quals s’adreça la Plataforma són dos:

 1. Continguts per a menors amb edats compreses entre els 9 i els 12 anys.
 2. Continguts per a menors amb edats compreses entre els 14 i els 16 anys.

  L’Usuari garanteix que les dades d’identificació facilitades i, en concret, la seva condició de pare/mare/tutor/representant legal en els termes anteriorment indicats, són veraces, reals i actuals, i el titular es guarda el dret de verificar aquesta condició. Qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment d'aquestes condicions és única i exclusiva de l’Usuari.

  L’Usuari garanteix que no penjarà cap contingut on hi apareguin menors dels quals no exerceixi la pàtria potestat, circumstància de la qual en serà l’únic responsable.

  De la mateixa manera, l’Usuari registrat assumeix que el seu compte és personal i intransferible i es fa responsable de l’ús i/o accés que qualsevol tercer pugui fer del compte.

  BBVA es reserva la facultat i el dret de denegar l’accés a la Plataforma i/o als serveis i funcionalitats oferts a aquells Usuaris que incompleixin les condicions exigides per al seu ús, els termes d’ús, aquests Termes i condicions del Lloc web, la normativa aplicable i/o en facin un ús inadequat.

  Identificadors i contrasenyes d’accés

  La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l’Usuari d’acord amb les regles de solidesa i complexitat establertes en cada moment per BBVA. Si l’Usuari selecciona una contrasenya que no compleix amb els requisits mínims d’acord amb la política de contrasenyes vigent i aprovada per BBVA, s'avisarà l’Usuari d’aquest incompliment i dels condicionaments que ha de reunir la contrasenya per a una efectiva validesa de l’alta i registre de l’Usuari a la Plataforma.

  La contrasenya creada per l’Usuari tindrà una validesa temporal limitada per BBVA amb l’objecte de garantir la seguretat de la Plataforma. No obstant això, BBVA disposa de funcionalitats necessàries perquè l’Usuari pugui canviar la seva contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, si sospita o constata que s’ha produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

  L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya, a mantenir-la en secret i no comunicar-la a cap tercer. En conseqüència, els Usuaris són responsables de la correcta custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que hagin seleccionat com a Usuaris registrats de la Plataforma i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita de la Plataforma per part de qualsevol tercer il·legítim que empri a tal efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua per part de l’Usuari.

  En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de manera immediata a BBVA, o a aquell tercer designat per BBVA a tal efecte, sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara la seva sostracció, pèrdua o accés no autoritzat per tal de procedir amb la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, BBVA i els seus col·laboradors quedaran eximits de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

  Baixa com a Usuari registrat

  L’Usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la seva baixa de la Plataforma mitjançant la comunicació amb una sol·licitud escrita a [email protected] indicant les dades que es sol·licitin per a la baixa del servei (nom i cognoms, nom d’usuari, etc.).

  En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l’Usuari podrà sol·licitar un nou registre, sempre que compleixi amb els requisits exigits per al registre en el moment de sol·licitar-lo de nou, sense que això afecti la facultat de BBVA de no admetre aquest registre als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris o qualsevol altre tercer en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que estigui pendent de resolució o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l’Usuari, mal ús dels continguts de la Plataforma i/o perjudici a BBVA.

  En qualsevol cas, l’Usuari garanteix que, en cas de pèrdua o modificació de les condicions i requisits exigits per al registre i ús de la Plataforma (ostentar la condició de docent/tutor/representant legal), sigui quina sigui la causa d’aquesta modificació i/o pèrdua, haurà de sol·licitar la baixa del compte d’Usuari i no podrà seguir utilitzant-lo. BBVA es reserva el dret de cancel·lar el compte d’Usuari en cas de conèixer tal circumstància.

  Contingut del Lloc web

  Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc web, incloent la disposició dels continguts d'aquest, el dret sui generis sobre les bases de dades subjacents, el disseny gràfic i la interfície d’Usuari del Lloc web (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font i objecte), així com els diferents elements que integren el Lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, metodologies d’aprenentatge, etc.) (d'ara en endavant, els “Continguts”), corresponen a BBVA o als seus llicenciadors. Pel que fa als signes distintius inclosos al Lloc web (marques i noms comercials), aquests són titularitat de BBVA o dels seus llicenciadors.

  L’ús del Lloc web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc web, els Continguts i/o els signes distintius de BBVA. A tal efecte, mitjançant aquestes Condicions d'ús, excepte en aquells casos en què estigui legalment permès o que es disposi d’una autorització prèvia de BBVA, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc web, els seus Continguts i/o els signes distintius de BBVA o de qualsevol altre tercer incorporat al Lloc web. BBVA es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

  BBVA atorga als Usuaris que respectin els Termes i condicions del Lloc web una autorització per utilitzar el Lloc web, amb caràcter no exclusiu, durant el període màxim de vigència dels drets de propietat intel·lectual i industrial segons estableixi la normativa aplicable (excepte en cas que es suspengui el seu accés al Lloc web per una causa justificada) i amb la finalitat que l’Usuari pugui utilitzar el Lloc web de conformitat amb aquest document.

  En aquest respecte, es prohibeix expressament l’ús de qualsevol contingut dels allotjats i/o posats a disposició dels Usuaris a la Plataforma i, en concret i especialment, dels vídeos allotjats a la Plataforma, siguin posats a disposició per BBVA o carregats per l’Usuari, durant el desenvolupament de la metodologia d’aprenentatge. Aquests continguts tenen l’única finalitat de mostrar als Usuaris la finalitat o objectius que persegueix la Plataforma, de manera que el titular només en permet la visualització per part de l’Usuari. En aquest respecte, el titular ha implantat mecanismes dirigits a evitar aquests usos.

  En qualsevol cas, el titular prohibeix expressament la modificació, còpia, reproducció, comunicació pública, transformació o distribució, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, de la totalitat o de part dels continguts, siguin amb o sense finalitats lucratives.

  Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis de la Plataforma i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Plataforma amb objectius públics o comercials si no es disposa de la autorització prèvia, expressa i per escrit de BBVA o, atès el cas, del titular dels drets corresponents.

  Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o d’altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts que l’Usuari trobi a la Plataforma, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts a la Plataforma.

  En tot cas, l’Usuari es compromet a no utilitzar la Plataforma per a finalitats il·legals, prohibides o diferents d'aquelles permeses segons aquestes condicions.

  Així mateix, BBVA DECLARA el següent:

 • La informació continguda al Lloc web té una finalitat informativa i no proporciona cap tipus de recomanació, i en cap cas es pot considerar com a assessorament legal, fiscal, financer, d’inversió, tècnic, ni oferta o garantia per part de BBVA, ni ha de ser entès com una recomanació per realitzar operacions, ni construirà la base per a una presa de decisions en una direcció determinada, i BBVA declina tota responsabilitat per l’ús que es pugui fer de la informació continguda al Lloc web en aquest sentit, i de forma especifica s’ha d’entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells Usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d’altres Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat d’informació d’aquest tipus.
 • La informació subministrada per BBVA al Lloc web no constitueix una opinió tècnica de BBVA.
 • BBVA no es fa responsable que la informació continguda al Lloc web respongui a les expectatives de l’Usuari. BBVA no es fa responsable de la veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia ni d’aquelles on s’indiqui una altra font. BBVA tampoc es fa responsable de les opinions o comentaris que puguin aparèixer al Lloc web, ja que o bé podrien ser realitzades pels Usuaris a títol personal o bé provenir de les fonts que s’indiquen.
 • BBVA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Lloc web en els termes assenyalats anteriorment i no assumeix cap compromís de comunicar canvis ni de modificar-ne el contingut. L’Usuari RECONEIX i ACCEPTA les declaracions de BBVA anteriors i, addicionalment, GARANTEIX el compliment de la normativa que li sigui d’aplicació en la seva condició d’Usuari d’aquest Lloc web.

 

Drets sobre els continguts i informacions aportades per l’Usuari

L’Usuari pot pujar continguts a la Plataforma. En aquest respecte, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que informació citada no infringeix cap dret sobre la imatge ni la intimitat, ni drets sobre la propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altres drets de tercers, i que la informació citada no és perjudicial, ofensiva ni vulnera els drets de tercers i, concretament, dels menors.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixa indemne BBVA i/o els seus col·laboradors de qualsevol comunicació i/o contingut que subministri personalment o en nom seu, i aquesta responsabilitat assoleix sense cap restricció la seva exactitud, legalitat, originalitat i titularitat.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció del dret a la intimitat i/o protecció de dades de caràcter personal, drets de propietat intel·lectual, industrial, etc., ho haurà de notificar immediatament a BBVA a través del formulari de contacte habilitat a la Plataforma o per qualsevol dels mitjans facilitats per BBVA per tal que BBVA pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en cas que qualsevol Usuari o tercer considerin que algun dels continguts de la Plataforma vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dret a la intimitat i/o protecció de dades de caràcter personal, així com qualsevol altre dret, haurà de fer arribar una comunicació al formulari de contacte o a qualsevol altre mitjà facilitat a la Plataforma amb la següent informació:

 • Dades d’identificació i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal.
 • Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits.
 • Relat detallat dels drets suposadament infringits per BBVA o qualsevol altre tercer, així com dades d’identificació de l’Usuari que ha penjat o aportat les seves dades o continguts.
 • Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

 

Establiment d’enllaços amb el Lloc web

Queda prohibit l’establiment d’enllaços que condueixin al Lloc web, tret que aquests hagin estat prèviament autoritzats per BBVA. En qualsevol cas, una vegada l’enllaç tingui l’autorització de BBVA, aquest haurà d’establir-se en els següents termes:

 • L’enllaç no podrà consistir en frames o marcs que permetin la visualització del Lloc web a través de direccions d’Internet diferents a les del Lloc web o que de qualsevol forma mostrin conjuntament la informació del Lloc web amb aquella que s’inclou en altres llocs web.
 • No es realitzarà des de la pàgina web que introdueix l’enllaç (d'ara en endavant, el “Lloc Enllaçant”) cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web i/o BBVA.
 • En cap cas l’autorització atorgada per BBVA significa que: (i) BBVA patrocini, col·labori, verifiqui o supervisi el contingut i/o serveis que es presten a través del Lloc Enllaçant; ni (ii) que BBVA sigui de cap manera responsable del contingut del Lloc Enllaçant.
 • El Lloc Enllaçant haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas incloure continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, lesius de drets de tercers, nocius, denigrants, violents, inadequats o de qualsevol altra manera contraris a la moral, als usos i als bons costums (pornogràfics, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que BBVA subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera dona suport a les idees, manifestacions o expressions lícites o il·lícites del remitent; i (iii) siguin inapropiades o no pertinents en relació amb l’activitat de BBVA.
 • En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes enunciats anteriorment, BBVA podrà adoptar les mesures legals que procedeixin a tal efecte.

 

Llocs Enllaçats

Per tal d’ajudar l’Usuari a trobar informació addicional, BBVA podria incloure diversos dispositius tècnics d’enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres webs (els “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, BBVA actua com un prestador de serveis d’intermediació, segons el que disposa l’article 17 de la LSSICE. D’acord amb el que preveu la legislació citada, BBVA no serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels Llocs Enllaçats, tret que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència que s'escau.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de BBVA amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, BBVA no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats ni de les seves Condicions d'ús i polítiques de privacitat, i l’Usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

 

Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’internet tingués coneixement que qualsevol tipus d’informació o contingut del Lloc web o facilitat a través d'aquest és il·lícit, lesiu de drets de tercers, nociu, denigrant, violent, inadequat, contrari a allò que estableixen les presents Condicions d'ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, usos i bons costums, podrà posar-se en contacte amb BBVA indicant el següent:

 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del contingut o informació, així com l’adreça concreta on estigui disponible;
 • En el cas de violació de drets de tercers, com ara la propietat intel·lectual i industrial, hauran de facilitar-se les dades del titular del dret infringit quan es tracti d’una persona diferent al comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, atès el cas, la representació per actuar per compte del titular quan es tracti d’una persona diferent del comunicant.

La recepció per part de BBVA de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant quan això no sigui notori o evident. En tot cas, BBVA es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que, tot i no ser il·lícits, siguin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d'ús, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.

En relació amb els continguts que l’Usuari pugui pujar o allotjar a la Plataforma, queda totalment prohibit pujar continguts:

 1. Que puguin ser considerats com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat.
 2. Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment dels seus titulars i/o dels seus representants legals.
 3. Que continguin qualsevol material o informació de tipus il·legal, racista, obscè, pornogràfic, abusiu, difamatori, enganyós, fraudulent o de qualsevol forma contrari a la moral o a l’ordre públic.

L’Usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi en conseqüència. Encara que no es produís cap reclamació d’un tercer, BBVA es reserva la possibilitat d’impedir l’accés a la Plataforma als Usuaris que incompleixin els presents Termes i condicions.

BBVA no controla el contingut publicat pels Usuaris a la Plataforma i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. No obstant això, BBVA es reserva la possibilitat de supervisar, moderar i/o eliminar qualsevol contingut publicat pels Usuaris a la Plataforma en cas que es vulnerin aquests Termes i condicions del Lloc web. Així mateix, si l’Usuari troba algun contingut o informació a la Plataforma que pugui ser inadequat, contrari a la normativa vigent o contrari als Termes i condicions del Lloc web, preguem que ho posi en coneixement immediat de BBVA a través dels diferents mitjans disposats per a aquest finalitat.

 

Responsabilitats de BBVA

L’Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors. Per a més informació, es pot llegir la Política de seguretat de BBVA o acudir al proveïdor de serveis d’accés a internet, que podrà facilitar solucions adequades a les necessitats. Amb l’abast màxim permès per la legislació aplicable, BBVA no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de riscos inherents al mitjà emprat, ni d’aquells ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i eines. BBVA tampoc no garanteix la total seguretat dels seus sistemes i, tot i tenir adoptades mesures de seguretat adequades, no pot descartar-se totalment l’existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l’Usuari ha de ser previngut en la interacció amb el Lloc web.

En particular, BBVA no es farà responsable de:

 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats als equips informàtics de l’Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu.
 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats a l’Usuari provocats per fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la seva prestació. En aquest respecte, l’Usuari reconeix que l’accés al Lloc web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control de BBVA (per exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals no corresponen a BBVA ni forma part de la seva responsabilitat garantir la disponibilitat del servei.
 • De la informació de tercers en els casos en què BBVA actuï com a prestador de serveis d’intermediació en el sentit donat per la LSSICE, tret dels casos en què existeixi coneixement efectiu i no s’hagi retirat la informació corresponent.

BBVA tampoc serà responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin patir els Usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web o del seu contingut, ni tampoc assumirà cap compromís de comunicar canvis ni modificar-ne el contingut.

 

Suspensió del Lloc web

BBVA es reserva el dret de suspendre, modificar, restringir o interrompre, sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o ús de serveis del Lloc web i/o Plataforma, amb o sense notificació prèvia, als Usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en els presents Termes i condicions, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

Generals

La vigència temporal dels presents Termes i condicions del Lloc web coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició fins que aquests siguin modificats total o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència les Condicions d'ús modificades.

Amb independència d’allò disposat en les condicions particulars que s’estableixin atès el cas, BBVA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la Plataforma, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després de la citada extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposats anteriorment en aquests Termes i condicions del Lloc web.

Així mateix, si l’Usuari incompleix aquests Termes i condicions del Lloc web, BBVA podrà suspendre o cancel·lar el seu perfil automàticament i sense previ avís, i en cap cas tal suspensió o cancel·lació donaria a l’Usuari dret a cap indemnització. A aquests efectes, BBVA informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de la comissió d’algun delicte.

El registre i l’ús de la Plataforma es supediten a allò disposat en aquests Termes i condicions del Lloc web i, atès el cas, a les condicions particulars que es puguin establir en cada moment. En el cas d’aplicació de condicions particulars, aquestes es posaran en coneixement de l’Usuari en el seu moment d’inici d’aplicació o modificació.

En cas de discrepància entre allò establert en aquests Termes i condicions del Lloc web i les condicions particulars de cada servei específic de la Plataforma, prevaldrà allò disposat en aquestes últimes.

En cas que qualsevol disposició d'aquests Termes i condicions del Lloc web fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o parcialment, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions d aquests Termes i condicions del Lloc web.

El no exercici o execució per part de BBVA de qualsevol dret o disposició continguts en aquests Termes i condicions del Lloc web no constituirà la seva renúncia si no hi ha reconeixement i acord per escrit per part seva.

 

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals del Usuaris amb motiu de l’ús del Lloc web es troben regulats en el document Política de protecció de dades personals.

 

Ús de cookies

De la mateixa manera que altres llocs web de contingut comercial, el Lloc web utilitza una tecnologia denominada “cookies”. A la Política de cookies, l’Usuari té a la seva disposició informació detallada sobre com BBVA utilitza les cookies.

Per a més informació, consulta la Política de cookies.

 

Llei aplicable

De conformitat amb l’article 3 de la LSSICE, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que BBVA presta a través del Lloc web seran les d’Espanya. Per tant, en tota qüestió litigiosa que concerneixi aquest Lloc web o qualsevol conflicte entorn aquest entre l’Usuari i BBVA, s'aplicarà la legislació espanyola.

 

Última actualització: Abril 2018.

Copyright © BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Tots els drets reservats.

Català

Aviso de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar a los usuarios publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Haz clic aquí para mas información..

Aceptar